DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Års- och hållbarhetsredovisning

Vår drivkraft är, och kommer alltid att vara, miljön i Hässleholms kommun. För en långsiktigt hållbar kommun där våra gemensamma resurser utnyttjas effektivt och där vattnet, luften och jorden är ren för människor, djur och växter.

Snabbfakta om Hässleholm miljö

 • Vi är 180 medarbetare.
 • Den 1 januari omorganiserade vi och skapade fyra affärsområden, för att tydliggöra affär och uppdrag.
  Våra affärsområden
 • Hässleholm Miljö AB ägs av Hässleholm kommun. Vår organisation är separerad från kommunen men vår styrelse består av ledamöter utsedda av Hässleholms kommunfullmäktige.
  Vår organisation och styrelse

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisning 2023 Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Besökare i varselvästar och skyddshjälmar går inne på en fjärrvärmeanläggning.

Besökare på Beleverket i Hässleholm.

Investeringar under 2023

Under 2023 genomfördes Investeringar på över 200 miljoner kronor över hela bolaget.

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet och står idag inför nya utmaningar. Ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. VA-nätet i Hässleholm är inget undantag.

 • VA-förnyelse på drygt 16 Mkr omfattade områdena Väster och Östervärn i Hässleholms stad samt delar av Sösdala.
 • I Vinslöv förstärktes ledningar för dag- och spillvatten (cirka 11,5 Mkr).
 • I Hästveda moderniserades reningsverket (drygt 1 Mkr).
 • Projektering av ett nytt reningsverk i Västra Torup är i full gång.
 • Arbetet med att upprätta Hässleholms första vattenkiosk är påbörjat.

Följ våra projekt inom vatten och avlopp

På fjärrvärmeverket i Hässleholm byggdes och togs en ny anläggning i bruk för rening och kondensering av rök från avfallspannan. Anläggningen producerar 20 procent mer energi från avfallet och renar kondens till tekniskt vatten. Investeringen på 75 Mkr (66 Mkr år 2023) innebär minskad förbrukning av biobränsle och dricksvatten samt minskade driftkostnader.

Vi investerar i ny rökgasrening, nyhet från november 2022

För att förbättra hantering och minimera risker för besökare, personal och entreprenörer byggdes ett nytt hus för mottagning av farligt avfall på återvinningscentralen i Vankiva (6 Mkr).

Ny mottagning för farligt avfall på Vankiva återvinningscentral, nyhet från mars 2023

Deponiytan för asbest som byggdes förra året på HKC togs i bruk och två nya deponiceller, en för icke farligt avfall (6,5 Mkr) och en för farligt avfall (5,6 Mkr år 2022 och 1 Mkr år 2023) färdigställdes i år.

Ett projekt kring klimatanpassning av lakvatten- och dagvattensystemet har färdigställts och rapporterats.

Mer information finns på sida 23 i årsredovisningen Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fyra affärsområden för ett hållbart Hässleholm

I januari trädde den nya organisationen i kraft där de operativa verksamheterna organiseras per affärsområde, dvs VA, Fjärrvärme, Renhållning och HKC. De administrativa, stödjande och delvis styrande funktionerna, organiseras bolagsövergripande.

Våra affärsområden

Senast ändrad:

Mats Didriksson, iklädd gul varseljacka, står utomhus och ler mot kameran.

Ett utmanande år

Vår VD Mats Didriksson summerar 2023.

En rörledning dragen rakt över en bilväg

Projekt och investeringar

Vi gör stora investeringar för miljö och framtid.

En granskog där solljuset strilar ner.

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt mål är att bidra med positiva effekter på klimatet.