DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Vision och mål

Vi har ett tydligt uppdrag från Hässleholms kommun: att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Och stötta andras miljöarbete med vår kunskap. Vår ambition är att vara en aktiv samhällsaktör som bidrar till det som är viktigt på riktigt. Ett hållbart, cirkulärt samhälle. Det uttrycker vi i vår vision och i våra strategiska mål. Det som styr vårt arbete mot framtiden.

Vår vision fokuserar på framtiden. Den är ledstjärnan vi strävar mot och visar vart vi vill nå. Den behöver inte vara mätbar eller ens fullt uppnåelig, men inspirerar oss hela tiden att sträva framåt.

Visionen visar vårt fokus, nära verkligheten här hemma. Och berättar om vår ambition att ta ansvar för att alla människor och företag i Hässleholms kommun ska kunna leva och verka hållbart – utan att ens behöva fundera på hur. Det ska bara vara en självklarhet.

Våra strategiska mål

I Strategi 2030 har vi definierat fyra strategiska mål, inom områden som är avgörande för att uppfylla vårt uppdrag och förverkliga vår vision. Våra strategiska mål styr verksamheten och avgör våra prioriteringar.

Målområde 1: Kund och samhälle

Våra kunder ska ha en mindre påverkan på miljön än hos andra, motsvarande, bolag.

Vi hjälper våra kunder att leva och verka hållbart genom att utveckla innovativa lösningar för tjänster och service med en miljöprestanda över genomsnittet. Och genom förtroendet i långa och starka kundrelationer.

Målområde 2: Effektivitet och cirkularitet

Vi ska uppnå stabil, långsiktig lönsamhet och öka cirkulariteten.

Vi utvecklar moderna och effektiva anläggningar, för att öka lönsamheten och minska vår miljöpåverkan. Genom återanvändning, återvinning och resurshushållning minskar vi åtgången av naturresurser och ökar cirkulariteten.

Målområde 3: Klimat och miljö

Vi ska öka vår energiproduktion, ha bättre klimatnytta än motsvarande bolag och vara fossilfria 2035.

Vi minskar ständigt våra klimatutsläpp, från anläggningar och processer men också i hela värdekedjan. Samtidigt ökar vi utvinningen och produktionen av förnyelsebar energi för att öka vår klimatnytta.

Målområde 4: Medarbetare och ledning

Vi ska vara den attraktivaste arbetsgivaren i branschen.

Vi har säkra, hälsofrämjande och utvecklingsdrivna arbetsmiljöer med effektiva arbetsprocesser och beslutsstrukturer. Med en värderingsstyrd kultur attraherar och behåller vi rätt kompetens och högt engagemang.

Vill du fördjupa dig i våra strategiska mål finns de beskrivna i års- och hållbarhetsredovisningen.

Års- och hållbarhetsredovisning

Senast ändrad: