DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Klimatbokslut

Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas det i klimatbokslutet 2022 att Hässleholm Miljös bidrag till klimatpåverkan är negativ. Det vill säga att de totala utsläppen är lägre med Hässleholm Miljös verksamhet än utan.

  • Utsläpp från egen verksamhet: 28 200 ton CO2e.
  • Utsläpp i andras verksamheter: 14 800 ton CO2e.
  • Summan av tillförd och undviken klimatpåverkan: -17 200 ton CO2e.

Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med Hässleholm Miljös verksamhet än utan.

Illustration av klimatpåverkan. Direkt: 28 200, indirekt: 14 100 och indirekt undviken: -59 500.

Hässleholm Miljös sammanlagda klimatpåverkan under 2022 uppdelat i direkt och indirekt klimatpåverkan. Totalt bidrog Hässleholm Miljö att undvika utsläpp motsvarande 17 200 ton CO2e under 2022.

Klimatbokslutet 2022 presenterat enligt Greenhouse gas protocol

Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) är ett ramverk som innehåller flera standarder för hur man ska beräkna och presentera klimatpåverkan. Ramverket har utvecklats som ett samarbete mellan World Resources Institute och World Business Council for Sustainable Development.

GHG-protokollet anger att klimatpåverkan delas in i och presenteras på tre separata områden, eller scopes:

  • Scope 1: Direkt tillförda utsläpp från den egna verksamheten.
  • Scope 2: Indirekt tillförda utsläpp från inköpt och använd energi.
  • Scope 3: Övriga indirekt tillförda utsläpp.

Om det rapporterande företaget vill presentera undvikna emissioner ska detta enligt GHG-protokollets standard göras i en separat grupp skiljt från de tillförda utsläppen (Scope 1-3). För detta ändamål har vi valt att lägga till ett Scope 4, i detta scope bokför vi klimatpåverkan som undviks eller tillförs i omvärlden till följd av de produkter och tjänster som Hässleholm Miljö levererar.

Klimatbokslutet 2022, resultat presenterat enligt GHG-protokollet:

Område

2022

Scope 1

28 177

Scope 2

7 862

Scope 3

6 238

Summa Scope 1-3

42 300

Scope 4

-59 493

Summa av tillförda och undvikna utsläpp

-17 200

Om rapporten

Klimatbokslutet har tagits fram av Profu AB i samarbete med Hässleholm Miljö. Rapporten presenterar Hässleholm Miljös totala klimatpåverkan under verksamhetsåret 2022. I rapporten presenteras även tidigare års klimatbokslut och hur klimatpåverkan har förändrats mellan åren.

Klimatbokslut 2022 Pdf, 781 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: