DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Lämna asbest på Kretsloppscenter

Asbest klassas som farligt avfall och behöver därför hanteras enligt gällande regler. Typiskt avfall som innehåller asbest är eternitskivor, ventilationsrör och golvmattor.

Viktigt att asbest är väl förpackat

Asbest klassas som farligt avfall. Dammet är hälsofarligt och därför krävs det särskild hantering. Vi kan ta emot asbest väl förpackat eller i tätslutande containers. Det är viktigt att materialet är bra förpackat under hela transporten fram till lossningsplatsen, som är en särskild deponicell.

Vi tar inte emot asbest som inte är täckt eller förpackat.

Tänk på att den som ska lossa avfallet ska ha skyddsutrustning avsedd för arbete med asbest: andningsskydd, skyddsskor och varselväst.

Dokument som krävs

Avfall som ska deponeras omfattas av särskilda regler. För att få lämna avfall till deponi måste avfallet karakteriseras, det vill säga att avfallet ska beskrivas. Det regleras i NFS 2004:10.

Allt om karakterisering

Eftersom asbest är ett farligt avfall måste det finnas ett transportdokument.​

Transportdokumentation för farligt avfall

Mottagningskrav för asbest

Mottagningskraven utgår från DF 2001:512, NFS 2004:10 samt NFS 2004:4.

  • Avfallet ska ha genomgått grundläggande karakterisering och uppfylla kraven för avfall som ska deponeras på IFA-deponi.
  • Avfallet får inte vara flytande eller avge vätska.
  • TOC: max 10 viktprocent.
  • Brännbart innehåll: max 10 volymprocent.
  • Avfallet måste i de allra flesta fall ha genomgått någon form av behandling innan det deponeras, till exempel sortering från annat avfall.
  • Transportdokument för farligt avfall ska finnas.
  • Avfallet måste transporteras förpackat eller i slutna containers.

Asbest <10% TOC och brandskadad asbest

Vi har särskilt tillstånd att hantera brandskadad asbest.

Ibland går det inte att sortera ut asbesten från brännbart avfall, men det ska göras så långt det är möjligt. Om avfallet ändå inte möter deponeringskraven, för att det innehåller för mycket brännbart, har vi särskilt tillstånd att hantera den typen av avfall.

Mängden är begränsad per år, så kontakta oss i god tid för att diskutera möjligheterna för oss att ta emot avfallet.​

Priser för att lämna asbest av olika slag till deponi.

Avfallsslag

Pris per ton

Asbest

1 333 kr

Asbest, brandskadad

2 079 kr

Asbest > 10 % TOC

2 079 kr

Hussvamp

2 079 kr

Vill du ha hjälp?

Vi hjälper dig hitta bästa lösningarna för ditt företag.

Kontakta oss på Kretsloppscenter

Senast ändrad: