DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Ny reningsanläggning i Västra Torup

Vi bygger en ny anläggning för att rena avloppsvattnet i Västra Torup. Den moderna reningsanläggningen i Västra Torup kommer att bidra till ett effektivare underhåll, stabilare drift, samt skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar rening av avloppsvatten.

Vi bygger en robust anläggning med högre kapacitet

Den nya reningsanläggningen kommer baseras på modernare teknik som är lätt att styra och övervaka. Den gamla anläggningen var ett öppet infiltrerande system. Den nya anläggningen blir ett slutet system med tydliga mätpunkter. Det skapar en robust anläggning med större möjlighet till kontroll och kontinuerlig uppföljning.

Högre kvalitet i reningsprocessen

Vi kommer i större utsträckning än tidigare kunna styra processen beroende på variationer i inkommande avloppsvatten. Det ger oss en säkrare och stabilare process som gör att vi kan hålla en högre kvalitet i reningsprocessen.

Lättare att anpassa till nya krav i framtiden

Vi bygger också en flexibel anläggning med högre kapacitet. Det innebär att den blir lättare att komplettera och uppdatera vid behov och vid eventuella nya reningskrav framöver.

Den nya reningsanläggningen beräknas stå klar under 2024.

Minska belastningen på reningsverket

När vi bygger och planerar för ett nytt reningsverk tittar vi också närmare på hur ledningsnätet fungerar. Syftet är att minska belastningen på reningsverket. Det innebär att vi vill minska mängden dagvatten (nederbörd) som kommer in till reningsanläggningen. Det ger en jämnare belastning och skapar förutsättningar för att bara rena det vatten som verkligen behöver renas.

En anläggning från 1970-talet

Västra Torups reningsanläggning byggdes på 1970-talet och byggdes om 1995. Det är en infiltrationsanläggning som tar hand om avloppsvatten från Västra Torups samhälle. Anläggningen bygger till stor del på en biologisk reningsteknik där man inte behöver tillsätta kemikalier, utan vattnet renas mestadels med hjälp av växtlighet och bakterier i marken. Nackdelarna med anläggningen är att det uppstår svårigheter med att följa upp anläggningens funktion genom mätningar.

Senast ändrad: