DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Så producerar vi dricksvatten i våra vattenverk

Vi servar drygt 40 000 av Hässleholms kommuns invånare med dricksvatten. Med hjälp av reningsanläggningarna runt om i kommunen hjälper vi till att hålla sjöar och vattendrag rena och friska.

Våra vattenverk

Hässleholms vattenverk producerar vatten till cirka 30 000 personer.

Vi hämtar vattnet från flera borrade brunnar runt om i vår kommun. Sedan levererar vi vattnet till dig som bor i Hässleholms stad, Stoby, Ballingslöv, Bjärnum, Mala, Vankiva, Finja, Skyrup, Sjörröd, Tormestorp och Vinslöv.

Vattnet från Hässleholms vattenverk klassas generellt som medelhårt.

Dricksvattenkvalitet i vår kommun

Så renar vi vattnet

När vi producerar dricksvatten utgår vi alltid från grundvatten. Vi behandlar vattnet i våra vattenverk så att det bli ett högkvalitativt och gott dricksvatten. Eftersom grundvattnet har en bra kvalitet räcker det med små insatser. Vi behandlar till exempel genom att lufta, filtrera och att justera pH-värdet.

Efter behandlingen distribuerar vi dricksvattnet till dig och alla som har kommunalt dricksvatten. Till detta har vi hjälp av totalt cirka 70 mil vattenledningar. Sen är det bara för dig att öppna kranen för ett rent och gott dricksvatten.

Vi hämtar grundvattnet till vårt dricksvatten i djupborrade brunnar eller i grusfilterbrunnar. För att skydda brunnarna ingår de i ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområden har särskilda förskrifter som måste följa. Till exempel får det inte finnas miljöfarlig verksamhet inom området.

Grundvattnet behöver ofta luftas. Det gör vi antingen i en luftad stenbädd, eller i ett så kallat luftartorn som finns inne i vattenverket. När vi luftar vattnet reagerar det med syret. På så sätt kan vi lättare filtrera bort ämnen som järn och mangan. Dessutom hjälper luftningen till att bli av med gaser som svavelväte, metan och radon som ibland finns naturligt i vattnet och kan vara skadliga för oss.

I det här steget låter vi vattnet sjunka ner genom en sandbädd. Nivåerna av mineraler och organiskt material minskar då kraftigt.

Flera av brunnarna som vi hämtar vattnet ifrån har för höga nivåer av järn och mangan. För att sänka nivåerna får vattnet passera genom ett filter. Då fastnar partiklarna i filterbädden.

Vi mäter hela tiden vattnets pH-värde i vattenverken. Om nivåerna är lägre än 7,5 höjer vi det genom att tillsätta en natriumhydroxidlösning. Skulle pH-värdet höjas för mycket får vi larm om det. Då stänger vi av doseringen av natriumhydroxid.

När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar vid vattenverket. Därefter pumpar vi ut vattnet i ledningsnätet, så att det når hem till dig. För att få rätt tryck på vattnet i ledningarna skickar vi det via ett vattentorn (högreservoar), eller via flera tryckstegringspumpar.

Illustration över de olika delarna i hur vi renar vårt dricksvatten.

Stora investeringar i framtidens vatten

Stora delar av Sveriges vatten- och avloppsinfrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar - också i vår kommun. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att vi behöver förnya, bygga ut och anpassa ledningsnät och anläggningar för att möta de krav som finns idag och som kommer i morgon.

De kommande åren investerar vi över 100 miljoner varje år för att säkra infrastrukturen för vatten och avlopp i vår kommun. Att ha rent dricksvatten och en säker hantering för avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle.

Pågående och planerade projekt inom vatten och avlopp

Senast ändrad: