DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

PFAS i avloppsvatten

Provtagningar vid Hässleholms reningsverk visar att det halterna av PFAS i avloppsvattnet ökar när det har passerat reningsstegen. Vi arbetar för att ta reda på vad det beror på och hur det påverkar miljöhalterna i Finjasjön.

Utreder och planerar för fler prover

Resultatet av proverna ger en första indikation på vilka halter av PFAS som passerar genom Hässleholms reningsverk, samt hur mycket PFAS som sprids med regnvatten och smält snö (dagvatten) från olika delar av staden. Proverna på regnvattnet visar lägre halter av PFAS än halterna i avloppsvattnet.

Vi har tagit prover vid de här punkterna:

  • innan reningsverket
  • utgående renat vatten från reningsverket
  • utgående efter Magle våtmark
  • på dagvattnet.

Resultaten visar att det vid provtillfället konstaterades spår av PFAS i dagvattnet, upp till 3 nanogram per liter av PFAS11 (en grupp av 11 PFAS-ämnen). I avloppsvattnet in till reningsverket uppmättes 48 nanogram per liter (ng/l) av PFAS11.

De båda provtagningspunkterna utgående renat vatten från reningsverket och utgående efter Magle våtmark, indikerar 67 respektive 64 ng/l. Alltså högre halter än det inkommande avloppsvattnet hade. Vi arbetar för fullt med att ta reda på vad det beror på. Det kräver att vi fortsätter att utreda och ta prover.

Provresultat PFAS den 5 april 2024.


Inkommande avloppsvatten

Utgående reningsverket

Utgående Magle våtmark

S3*

S2**

Refin***

PFAS11

48 ng/l

67 ng/l

64 ng/l

20 ng/l

ND

3 ng/l

*Dagvatten och renat avloppsvatten från reningsverket.

**Dagvatten från östra delarna av Hässleholm.

***Dagvatten från västra delarna av Hässleholm.

Tabellen visar en sammanställning av resultaten från PFAS-provtagningen den 5 april 2024. PFAS11 är en samling av 11 olika PFAS-ämnen. ND betyder att PFAS-halten var så låg att den inte kunde påvisas.

Inte ovanligt att halterna varierar

När Svenskt Vatten tidigare har undersökt förekomsten av PFAS på olika reningsverk i Sverige är det inte ovanligt att PFAS-halterna varierar innan och efter det att avloppsvattnet har passerat reningsverket. Resultaten kan variera beroende på ett antal olika faktorer, som till exempel mätfel eller omsättningen på vattnet.

Välkomnar framtida krav

I dagsläget finns inga krav på att rena bort PFAS i svenska avloppsreningsverk, men både nationellt och inom EU pågår arbete med att ta fram ett nytt övergripande direktiv för rening av avloppsvatten. Vi välkomnar framtida krav om rening av läkemedel, mikroplaster, PFAS och andra ämnen som påverkar miljön.

Det här är PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen som är framställda av oss människor för sin förmåga att stöta bort smuts och vatten. Under lång tid har PFAS använts i olika konsumentprodukter och industrier och är därför vitt spridda i vår omgivning. Idag pågår en rad projekt och tester runt om i landet för att rena bort PFAS från vatten. Eventuella framtida reningskrav och gränsvärden ökar även kostnaderna för rening i framtiden.

Senast ändrad: