DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Ordnings- och skyddsföreskrifter

Vi har som mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Därför är det viktigt att både våra medarbetare och entreprenörer som arbetar för oss följer våra ordnings- och skyddsföreskrifter.

Om dokumentet

 • Utfärdad av Skyddskommittén.
 • Godkänd/ansvarig: VD
 • Datum: 2023-12-12
 • Utgåva: 02

Syfte

Vår målsättning är att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ska uppnås genom att bedöma risker innan arbete påbörjas, använda säkra arbetsmetoder och vid behov använda erforderliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning. Vi ska i största möjliga mån samordna olika verksamheter och arbetsmoment så att ohälsa, olycksfall och miljöpåverkan minimeras.

Samordning

Samordning mellan Hässleholm Miljö AB:s verksamhet och entreprenörers verksamhet måste ske innan arbete får påbörjas. Vid behov ska skriftlig riskbedömning genomföras innan arbetet påbörjas.

Allmän ordning

 • Var och en ska se till att den egna verksamheten och anordningarna på arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall.
 • Håll god ordning på arbetsstället. Vid behov ska grovstädning ske under arbetets gång för att undvika olycksfall.
 • Utrymmesvägar, brandredskap och annan säkerhetsutrustning får inte blockeras.
 • Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen städas och överblivet material och verktyg återlämnas på avsedd plats.
 • Allt avfall ska källsorteras.

Personlig skyddsutrustning

 • All personal ska vid behov använda erforderlig personlig utrustning. Se specifika krav för olika arbetsplatser i bilaga.
 • Skyddshjälm - I arbete eller på område som kräver skyddshjälm ska följande färgkoder gälla:
  • Arbetstagare: röd eller blå
  • Chef: vit
  • Skyddsombud: grön

Specifika områden

 • Ställverk får endast beträdas av behörig personal.
 • I vissa anläggningsdelar finns riskområden med brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd heta arbeten ska utfärdas innan arbetet påbörjas.
 • Arbete inom Ex. klassat område får inte påbörjas innan rutiner för respektive område gåtts genom.
 • I vissa lokaler/processutrustning kan det förekomma hälsovådliga partiklar/gaser som kommer från kemikalier, process eller råvaror. Speciella säkerhetsregler finns för dessa områden. Se även skyltning/anvisningar på respektive plats.

Maskinskydd

 • Maskinskydd eller säkerhetsutrustning får inte sättas ur funktion.
 • Innan ingrepp görs i maskiner eller processutrustning ska de alltid säkras och låsas enligt tillverkarens eller HMABs rutiner.
 • Genomför ”Bryt och lås” på maskiner och processutrustning enligt gällande rutiner.

Skyddsanordning

 • Om skyddsanordningar måste tas bort eller ändras under arbete ska samordningsansvarig och anläggningsansvarig meddelas innan förändringen sker.
 • När räcken, golvplåtar/gallerdurkar demonteras måste det först göras en fast avspärrning med hjälp av träreglar, kedjor, rep eller ställningsmaterial.
 • Avspärrningen ska även förses med varningsskylt. Endast flagglina/avspärrningsband får inte användas.
 • Vid lyft där människor riskerar att komma under hängande last ska riskområdet spärras av och förses med varningsskylt.

Körning med truck

 • Körning med truck, lastmaskiner, mobila plattformar och användning av travers utan särskild utbildning är förbjudet.
 • Giltigt utbildningsbevis ska uppvisas för närmaste chef vid anställningens början/när utbildning är genomförd.
  Kopia på utbildningsbevis samt körkort förvaras i digitalt personalsystem.
 • Giltigt körkort för personbil m.m. ska uppvisas för närmaste chef.
 • Körtillstånd för truck, lastmaskin ska skrivas på av anställd och platsansvarig innan fordon får framföras.
  Kopia på körtillstånd förvaras i digitalt personalsystem.
 • För entreprenörer ska körtillstånd för truck och/eller lastmaskin skrivas på av förare och HMABs kontaktperson/samordningsansvarige innan fordon får framföras enligt gällande AFS.
 • Arbetsledning kan dock ge körtillstånd för övningskörning. Körtillstånd får utfärdas när personen fått internutbildning av erfaren personal med giltig utbildning på aktuellt fordon.

Trafikregler

Vägtrafiklagens regler tillämpas inom anläggningsområdet. Maximal hastighet inom anläggningsområdet finns skyltat.

 • Truckar, lastmaskiner och lastbilstrafik förekommer i princip på hela anläggningsområdet.
 • Det förekommer även gående, trafik med personbilar och långsamt gående arbetsredskap så som mobila arbetsplattformar.
 • Vid arbete i trafikmiljö ska varselväst eller varselkläder användas.

Stegar, ställningar

Endast godkända stegar, ställningar eller trappor får användas.

Kemikalier

Vid inköp av nya kemikalier ska alltid Kemikaliegruppen kontaktas. Efter godkännande kan kemikalier köpas in. Alla kemikalier ska föras in i HMABs kemikalieregister, I-Chemistry. Detta finns tillgängligt för alla på Navet (intranätet) som en ”titta-version”.

Endast medlemmar i Kemikaliegruppen har möjlighet att lägga in nya kemikalier. Alla säkerhetsdatablad finns i kemikalieregistret och på respektive kemikalier plats.

Heta arbeten

 • Tillstånd får endast utfärdas av personal som har skriftlig delegering.
 • Heta arbeten får endast utföras av personal som har giltig utbildning. Giltigt utbildningsbevis ska uppvisas för närmaste chef.
 • Tillstånd/kontrollista för brandfarliga arbeten ska fyllas i före heta arbeten påbörjas.

Alkohol och droger

Alkohol- och/eller drogpåverkad person får inte vistas på anläggningsområdet.

 • Hemtransport ordnas på den enskildes bekostnad.
 • Alkoholhaltiga drycker och andra droger från inte förekomma på anläggningsområdet.

Rökning

Vi tillämpar rökfri arbetstid. Det innebär att rökning endast får ske på obetalda raster. Rökning får endast ske på anvisad plats.

Olycksfall eller brand

Vid olycksfall eller brand ska åtgärder ske i följande ordning:

 1. RÄDDA, först de personer som är i uppenbar fara. Om det kan ske utan risk för egen fara.
 2. VARNA, andra som hotas av uppenbar fara.
 3. LARMA, 112.
 4. UTRYM, vid utrymningslarm (fast ljudsignal) bege dit till återsamlingsplatsen.
 5. Snarast ska även samordningsansvarig och närmaste chef meddelas.
 6. Anordna vägvisning för räddningstjänsten inom anläggningsområdet.
 7. Närmsta personal på plats ska ta beredskapspärm och väst och gå till återsamlingsplats. Här ska upprop ske av alla personal/entreprenörer som vistas inom det hotade området.

Olycksfall och tillbud

Olycksfall och tillbud ska omedelbart, muntligen och därefter även skriftligen i vårt rapporteringssystem, anmälas till närmaste chef och samordningsansvarig.

Efter elolycka ska alltid sjukvård uppsökas.

Allvarliga tillbud och olycksfall ska rapporteras till Arbetsmiljöverket inom 24 timmar. Detta görs i vårt rapporteringssystem.

Organisation and safety regulations for Hässleholm Miljö Pdf, 134.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: