DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Underhållsarbete på reningsverket i Hässleholm

På reningsverket i Hässleholm byter vi ut ventiler i en del av slamhanteringen. För att kunna byta ventilerna behöver vi pumpa bort slammet ur processen. Hässleholms kommuns miljökontor har därför gett tillstånd till att vi tillfälligt får pumpa orötat slam till slamvassbäddarna. Arbetet pågår under vecka 26.

flygfoto över Hässleholms reningsverk

Behöver byta ventiler

Under vecka 26 kommer vi byta ventiler på slamledningarna på reningsverket i Hässleholm. För att kunna byta dessa ventiler behöver slammet som finns i de så kallade råslamförtjockarna, tömmas. Råslamförtjockarna tömms genom att råslammet (orötat slam) pumpas till slamvassbäddarna på reningsverket.

Inför underhållsarbetet har vi ansökt hos Miljökontoret om att tillfälligt få tillstånd att pumpa orötat råslam till vassbäddarna. Miljökontoret har godkänt denna tillfälliga hantering för att vi ska kunna utföra ventilbytet.

Arbetet påbörjas den 24 juni och förväntas ta cirka fem dagar att utföra. Vi bedömer risken för ökad lukt eller olägenhet för människors hälsa som liten.

Det här gör vassbäddarna

Vassbäddarna avvattnar slammet och vassen hjälper till att ta upp näringsämnen. Vassen tar genom rötterna upp vatten som transporteras ut genom bladen och avdunstar. Vassen leder dessutom ner syre i bädden som gör att nedbrytningen av slammet påskyndas. Slammet torkar ut med tiden och då grävs det ur och tas om hand, genom återanvändning som jordförbättring eller deponering, beroende på vad provtagning av slammet visar.

Vassbäddar är en slambehandling med mindre energiförbrukning jämfört med rötning och mekanisk avvattning. Många verksamheter i Sverige använder vassbäddar istället för att använda rötning och mekanisk avvattning av slam.

Så renar vi avloppsvattnet

Senast ändrad: