DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Vatten och avlopp

Förslag om höjd VA-taxa 2025 och 2026

Infrastrukturen för vatten och avlopp är mitt i en tid av stora investeringar. För att säkra tillgången till rent vatten, möta nya krav på rening av avloppsvatten och kunna ta hand om stora nederbörd behöver även avgifterna i VA-taxan öka. Hässleholm Miljö föreslår därför att avgifterna höjs med i genomsnitt 16 procent 2025 och 15 procent 2026. Det slutgiltiga beslutet om avgifterna i VA-taxan tas av kommunfullmäktige.

Flygbild över reningsverket i Hässleholm med omnejd

Rent dricksvatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. Stora delar av Hässleholms kommuns, och för den delen hela Sveriges VA-infrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer sätta VA-verksamheterna i landet på prov.

-Det finns fortsatt ett behov av att finansiera moderniseringen av våra gemensamma vattenverk, reningsverk och ledningar. Åtgärderna är viktiga för att säkerställa en effektiv och hållbar vattenhantering, även i morgon, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

Vatten och avlopp i utveckling

Det finns en tydlig lagstiftning kring kostnaderna för allmänna vatten och avloppstjänster. De finansieras genom VA-taxan och VA-huvudmannen, det vill säga Hässleholm Miljös VA-verksamhet, får inte gå med vinst, men heller inte med förlust.

Arbetet med att förse dig som är ansluten till VA med vatten och avloppstjänster pågår ständigt. Just nu är det dessutom intensivare än vanligt. Flera stora projekt för att förnya ledningsnätet är i gång, bland annat i Hässleholm och i Vinslöv. Nya reningsverk står också i startgroparna, exempelvis i Västra Torup och i Hörja.

-Att investeringarna inom vatten och avlopp ökar är inget unikt för oss i Hässleholms kommun, det gäller för hela Sverige. Branschorganisationen Svenskt Vatten räknar med att Sveriges infrastruktur för vatten och avlopp har ett investeringsbehov på 31 miljarder kronor årligen, säger Mats Didriksson.

Beslut tas i kommunfullmäktige

Förslaget som nu läggs fram beslutas slutligen i kommunens kommunfullmäktige, och kan komma att revideras.

Förslaget innebär en höjning i genomsnitt med 16 procent 2025 och 15 procent 2026. Men det finns flera olika delar i en VA-taxa och kostnadsökningarna kan skilja sig åt beroende på vilka tjänster som ingår, hur stor förbrukningen är och så vidare.

Kostnadsexempel

Nedan finns ett genomsnittligt exempel för Typhus A, det vill säga en normalvilla som nyttjar tjänsterna dricksvatten, avlopp och dagvatten och använder 150 kubikmeter vatten per år.

För brukningsavgifterna, det vill säga löpande kostnader för att använda VA-tjänster, skulle förslaget innebära följande:

  • VA-kostnad för Typhus A Från 1 januari 2025: Cirka 1028 kronor/månad
  • En ökning med cirka 150 kronor/månad jämfört med 2024.
  • VA-kostnad för Typhus A från 1 januari 2026: Cirka 1189 kronor/månad
  • En ökning med cirka 161 kronor/månad jämfört med 2025.

Bakgrund till förslaget

  • VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det du betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla och utveckla VA-infrastrukturen.
  • Vi lägger nu fram ett förslag för hur avgifterna i VA-taxan kommer behöva höjas de kommande åren.
  • Beslut om avgifterna i VA-taxan tas slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Läs mer om framtidens VA med aktiva och kommande projekt

Senast ändrad: