DriftinformationDrift!
Till startsidan för Hässleholm Miljö
DriftinformationDrift!

Publicerad:

Fjärrvärme, Renhållning, Vatten och avlopp

Nya taxor och priser 2023

Den 1 januari 2023 justeras Hässleholms kommuns renhållningstaxa samt vatten- och avloppstaxa. Även priset på fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe höjs.

Översiktsbild på Hässleholms Kretsloppscenter

Så mycket ändras priserna

  • Renhållningstaxan indexjusteras med 10,2 %
  • Vatten- och avloppstaxan indexjusteras med 8,49 %
  • Fjärrvärmepriset höjs med 6,5 %

Förändring i kronor

För en villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten, 15 000 kWh fjärrvärme och har ett renhållningsabonnemang innebär det totalt 153 kronor i ökad månadskostnad, 46 kr (VA) + 81 kr (FV) + 26 kr (RH) . Eller 1836 kronor per år.

Renhållning + 10,2 %

Justeras enligt avfallsindex. Renhållningstaxan ska täcka kostnader för hämtning av avfall hemma hos dig som kund, besök på återvinningscentralen, övriga tjänster och personalkostnader. Prisökningen, som alltså är en indexjustering, påverkas starkt av stigande drivmedelspriser och inflation.

Stabila fjärrvärmepriser i en orolig tid + 6,5 %

I en tid av kraftigt stigande el- och energipriser är vi stolta att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris på fjärrvärmen med en fortsatt stabil och förutsägbar prisutveckling. I flera år har vi erbjudit helt oförändrade priser eller höjningar på 1 procent. Nu påverkas vi av omvärlden, inte minst genom stigande priser på drivmedel och biobränslen.

Vår fjärrvärme produceras helt av återvunna och förnybara bränslen. Våra priser står sig fortfarande väl i nationella jämförelser med andra fjärrvärmepriser.

Vatten & Avlopp + 8,49 %

Justeras enligt konsumentprisindex (KPI). VA-taxan ska täcka kostnader för leverans av dricksvatten, omhändertagande av avlopps- och dagvatten samt utveckling och upprätthållande av VA-nätet och anläggningarna. En kubikmeter vatten kostar ca 46,50 kr och då ingår allt ovanstående. Mer extrema väder påverkar vattensituationen även i Sverige där både torka och kraftiga skyfall kommer bli allt vanligare. Framöver kommer vi behöva hantera detta genom en hållbar vattenanvändning.

Stora investeringar framöver

Vatten och avloppsinfrastrukturen i Sverige står även inför stora investeringar. I Hässleholms kommun kommer vi fortsatt behöva underhålla ledningsnäten och våra anläggningar. Det kommer även krävas ombyggnation, nybyggnation och modernisering av vattenverk och avloppsreningsverk för att trygga och säkra en långsiktigt hållbar VA-försörjning. För dagens och framtidens generationer.

Senast ändrad: