Slambehandling

I slambehandlingen sker en rötning och avvattning av vattnet.

1. Förtjockare

Slammet som kommer från försedimenteringen har väldigt mycket vatten i sig. I förtjockaren tillåts slammet sätta sig innan vi tar bort dekantatvattnet. Vattnet förs tillbaka till reningsverkets inkommande ledning.

2. Rötkammare

Slammet innehåller huvuddelen av avloppsvattnets organiska material och en hel del bakterier. Genom att värma upp det till drygt 30° och placera det i en syrefri miljö (rötkammaren) under en månad, sker en mikrobiologisk nedbrytning. Vid denna nedbrytning produceras biogas samtidigt som innehållet av bakterier och organiska föroreningar kraftigt reduceras. Biogasen använder vi sedan för uppvärmning och för att producera el till reningsverket.

3. Slamavvattning i centrifug

Efter att slammet passerat rötkammaren är det återigen ganska tunt, och för att kunna hantera det på ett lättare sätt måste det avvattnas. På reningsverket i Hässleholm använder vi dels vasstorkbäddar, dels en centrifug där slammet kan befrias på en del av sitt vatteninnehåll. Vasstorkbäddarna fungerar på så vis att vi använder oss av vassens förmåga att via rötterna suga upp vatten, som sedan avdunstar från bladen.

4. Slamlager

I slamlagret placeras det färdigbehandlade slammet från centrifugen i väntan på uttransport.

Uppsamlingsplats för slam

Senast uppdaterad: