Publicerad den:

Samråd vattentäkt Hörja

En illustration som beskriver vattnets väg från råvatten till dricksvatten. Råvattnet tas upp ur en grundvattentäkt, går vidare till vattenverket för rening, innan det går vidare till dricksvattennätet och vidare till en villa.

Häsleholm Miljö avser söka tillstånd för uttökat vattenuttag inom Hörja vattenskyddsområde. Med anledning av detta bjuder vi in fastighetsägare inom påverkansområdet till ett skriftligt samråd. Underlag och svarsformulär hittar du här.

Vattenuttag för dricksvattenförsörjning

Hässleholm Miljö har för avsikt att hos Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansöka om nytt tillstånd att, för kommunal vattenförsörjning, bortleda grundvatten från tre brunnar på fastigheten Hörja 1:51. Uttagsvolymer uppgår till maximalt 30 000 m3/år med ett maxflöde om 3 000 m3/månad. Vattentäkten i Hörja har varit i drift sedan mitten av 1900-talet. Ansökan görs för nu ökade grundvattenuttag till följd av förväntad befolkningsökning i området och på grund av att nya områden ska anslutas till dricksvattennätet. Då uttagen av grundvatten vid vattentäkten pågått under många år har påverkansområdet för avsänkning av grundvattennivån i området till stor del redan utbildats.

Innan ansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen har kommunen en skyldighet enligt 6 kap miljöbalken att samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda särskilt berörda. Med enskilda särskilt berörda avses normalt i denna typ av ärende de som äger en fastighet inom påverkansområdet för vattentäkten och på vilken det finns en brunn eller annan anläggning som kan påverkas av de ökade grundvattenuttagen.

De som anser sig berörda av ovan redovisat grundvattenuttag har möjlighet att inom ramen för detta samråd inkomma med erinringar eller synpunkter.

Erinringar eller synpunkter bör, för att kunna beaktas, inges skriftligen till Hässleholm Miljö AB:s tekniska konsult WSP, senast den 4 december 2023.

Gärna via e-post: erica.svensson@wsp.com
eller på post till: WSP Sverige AB, Jungmansgatan 10, 211 11 Malmö

Underlag

Senast uppdaterad: