röd tankbil med slangar på

Slamtömning & fettavskiljare

Vi ansvarar för insamling av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare i Hässleholms kommun. Här kan du läsa mer om hur slamtömningen går till och vad du som har en restaurang- eller livsmedelsverksamhet måste tänka på.

SMS-tjänst

Ha koll på att tömningen är gjord med hjälp av vår kostnadsfria SMS-tjänst. Du får ett sms när ditt enskilda avlopp är tömt.

Anmäl dig till SMS-tjänsten
SMS-tjänsten fungerar till mobiltelefoner i Sverige, Danmark och Tyskland. Tänk på att sms-utskick som görs i samband med oplanerade avbrott i fjärrvärmeleveransen kan komma när som på dygnet.

Priser

Slamtömning


Enskilda avlopp

Enskilda avlopp ska tömmas regelbundet.

Trekammarbrunnar och septitankar

Trekammarbrunnar och septitankar töms enligt en bestämd tidsplan. Du får ett brev hemskickat med information när det är dags för tömning. Tidpunkten kan variera något år från år. 

Sluten tank

Har du en sluten tank behöver du kontakta oss för tömning. Tömning sker efter beställning inom 5 arbetsdagar. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Tömning av latrin

Vid tömning av latrinbehållare ersätts dessa med nya behållare. Tänk på att ställa latrinhållarna på ordinarie tömningsplats på hämtningsdagen.

Dispens

Ansökan om uppehåll i slamtömning, dispens för att ta hand om slammet själv eller tömning mer sällan görs hos Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tömningsteknik

Vid tömning använder vi en teknik som kallas deltömning. Om du istället vill ha totaltömning behöver du som kund kontakta vår kundtjänst.

Deltömning

Deltömning är en effektiv tömningsmetod som minskar transporterna och gör så att brunnen fungerar direkt efter tömning då bakteriefaunan kan bibehållas. Bilarna är utrustade med två fack för att kunna separera slam och vatten. När allt slam sugits upp, förs vattenfasen med mikroorganismer tillbaka till brunnen samtidigt som den syresätts. Kvar i bilen blir ett torrt slam.

Totaltömning

Vid totaltömning sugs allt innehåll i det enskilda avloppet upp: slamtäcket, vattnet och bottenslammet.

Slamtömnings processen


Kontakta kundtjänst om:

  • Du vill ändra deltömning till heltömning
  • Du behöver avboka slamtömningen
  • En avstängd brunn ska öppnas upp
  • Tömning av köks-, sjunk- eller tvåkammarbrunn ska ske i samband med ordinarie tömning

Fettavskiljare

Restauranger och verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare

Avloppsvattnet från restauranger och livsmedelsindustrin innehåller mycket fett. Eftersom våra ledningar är dimensionerade för avloppsvatten av hushållskaraktär kan fettet orsaka problem som stopp i ledningarna om det hälls rakt ut i avloppet. Därför ska en fettavskiljare alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.

Så fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den tömmas och rengöras regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Frityrolja

Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Frityrolja ska istället samlas upp i fettunna och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta oss för mer information.

Före installation av fettavskiljare:

  • Ta kontakt med en VVS-firma eller byggfirma som installerar fettavskiljare. Dessa kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara flödestestad, typgodkänd samt medge provtagning. Allt i enlighet med standarden SS-EN 1825-2.
  • Ta kontakt med oss, Hässleholm Miljö, i ett tidigt skede avseende placering av fettavskiljare för lämplig åtkomst vid tömning.
  • Lämna in en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Ingen installation får göras innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Ta gärna kontakt med Stadsbyggnadskontorets byggnadsinspektörer, 0451- 26 70 00. Det finns en anmälningsblankett på kommunens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömning av fettavskiljare

Det är vi, Hässleholm Miljö, som sköter tömningen. Kontakta oss för att teckna ett abonnemang. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas 1 gång i månaden. För att eventuellt kunna minska tömningsintervallet ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren visa att den verksamheten som bedrivs inte genererar så mycket fett att tömning behöver ske så ofta som 12 gånger per år. Dispens för att minska antalet tömningar kan bara sökas hos Hässleholms Vatten, om som numera är en del av Hässleholm Miljö. Ladda ner blankett för dispens här. Pdf, 135.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förutsättningarna för beviljad dispens är att det är uppenbart att antalet tömningar efter kontroll/provtagning på platsen kan reduceras. Hässleholms vatten förfogar över provtagningsutrustning och kan genomföra kontroll på typgodkända och flödestestade fettavskiljare mot en avgift. Provtagning görs precis före ordinarie tömning av vår personal. Bedömning av slamfas och fettfas görs för att se om det är möjligt att minska antalet tömningar till 4, 6 eller 8 gånger per år. Provresultatet jämförs med typintyg och tömningsintervallet utvärderas. Provtagning kan även innebära att antal tömningar måste öka.

Läs mer om fettavskiljare i vår PDF. Pdf, 948.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Fettavskiljare

Såhär fungerar en fettavskiljare. Illustration av Mathias de Maré, VA-verket i Malmö

Senast uppdaterad: