Maskiner i arbete på anläggning med klarblå himmel i bakgrunden

Fraktioner & Mottagningskrav

Här hittar du mottagningskraven för att lämna avfall på Hässleholms Kretsloppscenter:

Jord och saneringsmassor

På Hässleholm Miljö har vi specialiserat oss på mottagning och hantering av jordar och saneringsmassor. Vi tar emot jordar upp till och med FA klass som möter de lagstadgade kraven för deponering. Vi har möjlighet att hantera stora volymer och många olika föroreningstyper.​

Det är viktigt att du som avfallsproducent har god kännedom om avfallet och att vi får den informationen till oss i god tid innan leverans. Senast tre arbetsdagar innan önskad inleverans behöver vi informationen för en smidig mottagning. Analysunderlag som styrker klassning krävs och för FA-klassade jordar krävs även LAK, TOC och ANC. ​

Karakterisering

Avfall till deponi ska alltid karakteriseras, karakteriseringsblankett hittar du här.

Vi hjälper er

Ibland kan massorna behöva avyttras från en arbetsplats med mycket kort varsel. Vi har tillstånd att, mot en avgift, mellanlagra avfallet hos oss. Vi har också möjlighet att genomföra provtagning av avfall som är lämnat på vår anläggning. Det är fortfarande ni som avfallslämnare som är ansvariga för eventuell kompletterande dokumentation samt klassning.​

Har ni en särskilt komplicerad förorening, ta kontakt med oss innan så diskuterar vi vilka möjligheter till hantering som finns.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Förorenad jordar (pdf) Pdf, 206.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfall till deponi

Vi kan ta hand om avfall som behöver deponeras, förutsatt att möjligheten till återvinning har undersökts samt att alla kriterier för avfall till deponi uppfylls. Vissa avfall får enligt lag inte deponeras, exempelvis flytande avfall, brännbart avfall och organiskt avfall. Tänk på att organiskt avfall innefattar allt avfall som innehåller organiskt kol, såsom plaster, trämaterial med mera. ​Vanligt förekommande avfall till deponi är blästersand, isolering och olika askor.​

Karakterisering

Avfall till deponi ska alltid karakteriseras, karakteriseringsblankett hittar du här. Karakteriseringen ska vara oss tillhanda senast 3 arbetsdagar innan inleverans.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven:​

Asbest

Asbest kräver särskild hantering då dess farliga egenskaper främst sitter i dammet som avfallet avger. Vi kan ta emot asbest förpackat eller i tätslutande containers. Det är viktigt att det förvaras så fram till att det anländer till avsedd lossningsplats i särskild deponicell. Asbest som inte är täckt eller förpackat kommer att avvisas från anläggningen. Tänk på att den som ska lossa avfallet ska ha skyddsutrustning avsedd för arbete med asbest.​

Tänk på att

Avfall till deponi ska alltid karakteriseras, karakteriseringsblankett hittar du här. Asbest är även ett farligt avfall och ska alltid åtföljas av ett transportdokument.

Vi hjälper er

Vi har särskilt tillstånd att hantera brandskadad asbest. Dock är denna mängd begränsad per år så kontakta oss i god tid för att diskutera möjligheterna för oss att hantera avfallet.​

Ibland går det inte att sortera ut asbesten från brännbart avfall, dock ska det göras i så stor utsträckning som möjligt. Om avfallet ändå inte möter deponeringskraven för att det innehåller för mycket brännbart har vi särskilt tillstånd att hantera den typen av avfall. Det finns dock en begränsad årsmängd så kontakta oss i god tid för att säkerställa att vi kan ta emot avfallet.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Asbest (pdf) Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.

Asfalt

Om asfalt uppstår i sanerings- eller byggprojekt kan ni avsätta det hos oss.​ Asfalten används som bärlager i byggnation av vägar inom våra deponiområden. ​

Asfalten ska klassas av er som kund och baseras på analyser. Om ni klassar avfallet som IFA ska detta kunna styrkas med underlag. Farligt avfall ska åtföljas av ett transportdokument.

Saknar avfallet analys eller andra underlag kommer den hanteras som ett farligt avfall.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Asfalt (pdf) Pdf, 155.1 kB, öppnas i nytt fönster.

​Inert avfall

Vi har tillstånd att hantera upp till och med FA-klassat inert avfall.​ Inerta avfall är avfall som inte naturligt går att förändra, exempelvis betong, tegel, porslin etc.

På Hässleholms Kretsloppsanläggning har vi hanteringstillstånd som baserats på Naturvårdsverkets riktlinjer för markanvändning.​ Ibland kan inert avfall användas som konstruktionsmaterial. Det är avfallets kvalitet och vårt behov som styr om det kan användas som ett konstruktionsmaterial eller inte. Faller avfallet utanför vårt behov måste det hanteras som deponi. Det handlar främst om avfall som är IFA och FA klassat.​

Tänk på att

Om avfallet är IFA eller FA-klassat måste det karakteriseras. FA-klass ska alltid åtföljas av ett transportdokument.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Inert avfall (pdf) Pdf, 124.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Oljeförorenat flytande avfall​

På Hässleholms Kretsloppscenter har vi en behandlingsanläggning för oljeförorenat flytande avfall. Avfallet får enbart klassas som farligt avfall avseende oljeföroreningar. Vi har olika mottagning beroende på om det är ett lättflytande avfall eller om det är ett tjockare slam. ​

Leverans av oljeslam måste alltid bokas in då vi har begränsad mottagningskapacitet per dag. Vid bokning ska dag, ungefärlig tid, mängd och beskrivning av slammet uppges. Invänta bekräftelse innan ni påbörjar transport.​

Dagvattenbrunnar, spillvattenledningar​

Vi har två tippfickor för icke farligt avfall för avvattning, exempelvis från spolning och rensning av dagvattenbrunnar och spillvattenledningar. Avfall som i vissa fall kan hanteras är skärsand och sandfilter. Kontakta oss för att skicka en förfrågan.

Färgvatten​

Vi har en pilotanläggning för behandling av färgvatten. Anläggningen är i ett beta-stadie och vi tar därför inte emot nya avfallsströmmar till behandling för tillfället. Har ni ett avfall för avsättning i den här typen av behandling, kontakta oss gärna för ett eventuellt framtida samarbete.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Flytande avfall (pdf) Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Träavfall​

Vi tar emot behandlat och obehandlat träavfall på Hässleholms Kretsloppscenter. Det använder vi för tillverkning av RT-flis. I fraktionen får inget tryckimpregnerat trä eller större beslag ​förekomma.

Tryckimpregnerat trä

Tryckt trä tas emot som farligt avfall. I fraktionen får inga större beslag förekomma. Eftersom tryckimpregnerat trä är farligt avfall ska det alltid åtföljas av ett transpordokument.

Brännbart​

Av det brännbara avfallet producerar vi bränsle som används i fjärrvärmeanläggningar.​ Avfallsfraktionen får enbart innehålla brännbart avfall som inte kräver sortering innan det går till energiåtervinning. Det får inte förekomma plastavfall med godstjocklek större än 1 cm, rörlängder överstigande 5 meter, rullar av plast, väv eller liknande. Tänk på att förpackningar omfattas av producentansvaret och inte ska slängas tillsammans med brännbart avfall. Det får aldrig förekomma farligt avfall i brännbart. Se utförligare lista i mottagningskraven nedan.​

Avfall som kräver sortering​

Vi har två fraktioner i denna kategori; avfall som inte innehåller gips och avfall som innehåller gips. Dessa fraktioner hanteras separat från varandra på grund av sina egenskaper, men ingen av dem får innehålla farligt avfall. Se utförligare beskrivning i mottagningskraven nedan.​

Tänk på att trä, mineraler, metall, glas, plast och gips ska sorteras från andra avfallsslag enligt avfallsförordningen.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven:

Park- & trädgårdsavfall​

Vi tar emot avfall från parker och trädgårdar i form av löv, gräsklipp och liknande lätt nedbrytbara avfallsslag. Av avfallet producerar vi kompostjord. Av den anledningen måste fraktionen vara helt ren från plast, trä och annat främmande material.​

Det är av största vikt att inga invasiva arter förekommer i fraktionen. Invasiva arter kräver särskild hantering och ska gå till destruktion. Den tjänsten tillhandahåller vi för tillfället inte. För en lista på invasiva arter, se information från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ris & grenar​

Av ris och grenar, såsom buskar, trädkronor och liknande avfall, producerar vi biobränsle. Denna fraktion måste vara helt fri från plast och andra ovidkommande material och inga invasiva arter får förekomma i någon form.​

Stubbar​

Vi tar emot stubbar som en egen fraktion på grund av dess egenskaper. Stubbarna ska vara fria från jord och sten i största möjliga mån. Stubbarna krossas ner till biobränsle.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Park & trädgårdsavfall (pdf) Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avfall i emballage

Avfall i olika emballage såsom CIPAX/IBC-fat eller storsäckar.

Mer information

Läs mer i mottagningskraven för Avfall i småemabllage (pdf) Pdf, 224.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser keyboard_arrow_right

Tillstånd

Vår tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Vi har tillstånd att hantera följande avfall:

  • Deponering av icke farligt avfall (IFA) samt farligt avfall (FA)
  • Lagring och behandling av IFA, FA, inert- och organiskt avfall
  • Behandling av flytande icke farligt avfall
  • Behandling av flytande oljehaltigt avfall

Allmänna villkor

Vi har allmänna villkor som gäller alla kunder som lämnar avfall hos oss.

Senast uppdaterad: