Mottagning av farligt avfall

När du som företagare lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen ska det vägas och dokumenteras. Ta kontakt med personal på återvinningscentralen för instruktioner och vägning.

Utökade krav från Naturvårdsverket

2020 utökades anteckningsskyldigheten till Naturvårdsverket vilket innebär att företag ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till avfallsregistret. Kraven har skärpts för att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga avfall. Allt farligt avfall som lämnas in ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Frågor & Svar

Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in och behandlar farligt avfall. Det innebär i princip alla verksamheter då det rör alltifrån uttjänta batterier, lysrör och burkar med färgrester till spillolja och tryckimpregnerat trä.

När du som företagare lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen ska det vägas och dokumenteras. Vid lämning av farligt avfall drar ni passerkortet i terminalen precis som vanligt. Ta kontakt med personal inne på återvinningscentralen för vidare instruktioner och vägning.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen vilket innebär att farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket. Alla verksamheter som producerar, transporterar, behandlar eller tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet ska rapportera in uppgifter i det nya registret. Det betyder att även om du som avfallsproducent eller transportör redan har rapporterat in uppgifter till Naturvårdsverket behöver vi på Hässleholm Miljö rapportera in uppgifterna när vi tar emot avfallet.

Vi behöver nedan uppgifter för att kunna anteckna och rapportera till Naturvårdsverket:

 • Organisationsnummer för företaget som lämnar avfallet
 • Adress där avfallet har uppstått
 • Avfallsslag/avfallskod
 • Avfallets vikt i kg (vägs på plats)

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan till exempel vara elektronik, batterier eller olika färg- och kemikalierester. Till exempel kan lysrör innehålla kvicksilver vilket kan göra fastighetsägare till kontorsbyggnader till en verksamhet som producerar farligt avfall när lysrör byts ut i byggnaderna. Produkter som innehåller farliga ämnen ska vara märkta med symboler eller beskrivande text.

Vi sparar anteckningar om farligt avfall i tre år enligt gällande förordningar och rapporterar in uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. Våra tillsynsmyndigheter har tillgång till uppgifterna i avfallsregistret och de används även till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Från 1 augusti 2020 utökades och ändrades anteckningsskyldigheten. Det innebär framförallt att skyldigheten preciseras vad gäller hur och vad som ska antecknas. Det är viktigt att se över vilka krav som ställs på din verksamhet. Du ska, som avfallsproducent, löpande anteckna och dokumentera uppgifter om mängder och typ av avfall med mera i kronologisk ordning och kunna visa upp dem på begäran av tillsynsmyndigheter.

Naturvårdsverket arbetar för att alla berörda aktörer ska känna till och kunna följa de nya kraven. Tillsynsmyndigheterna ska se till att reglerna följs och kan vidta åtgärder när det behövs. Åtgärderna ska vara rimliga och proportionella. I vissa fall räcker det med information eller rådgivning. I andra situationer kan mer ingripande åtgärder som förelägganden behövas. Det har införts en ny bestämmelse om miljösanktionsavgift för den som inte rapporterar uppgifter till avfallsregistret inom föreskriven tid. Den ska dock inte tillämpas förrän från och med januari 2022.

Vi rapporterar det som lämnas in på återvinningscentralen. Du behöver själv även rapportera in det farliga avfall ni hanterar.Läs mer om avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När anteckningar ska föras beror på din roll i avfallskedjan och framgår av 6 kap 1-5 §§ avfallsförordningen (2020:614). För avfallsproducenter och transportörer gäller till exempel att anteckningen ska föras innan transporten påbörjas. Läs mer om avfallsregistret på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

farligt avfall illustration

Vad räknas som farligt avfall?

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, frätande, hälsoskadligt, miljöfarligt eller brandfarligt. Kontakta personal vid lämning av:

 • Asbest
 • Batterier
 • Elektronikavfall inklusive kyl och frys
 • Kemikalier
 • Kosmetika
 • Ljuskällor
 • Målarfärg
 • Spillolja
 • Sprayburkar
 • Tryckbehållare
 • Tryckimpregnerat trä

Senast uppdaterad: